TICK Logo

Adobe Photoshop & Web Design

Hyrje

Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve në përdorimin e Adobe Photoshop (duke filluar nga veglat më bazike) dhe kuptimin e koncepteve themelore ne web design.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në përdorimin kompjuterit. Duhet të dinë punën në sistemet operative Windows ose Linux ose Mac.
Përparësi kanë studentët që studiojnë shkenca kompjuterike ose kanë ndjekur ndonjë trajnim në programim.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të punojnë në Adobe PhotoShop dhe të krijojnë një web design duke përdorur veglën Adobe Photoshop. Varësisht nga kreativiteti i studentit dhe manipulimi me fotografi, tekst, shapes do të tentohet të arrihet një dizajn më kualitativ.

 1. Hyrja në veglën Adobe Photoshop dhe Web Design
 2. Shtjellimi i veglave të Adobe PhotoShop-it
 3. Shtjellimi i veglave të Adobe PhotoShop-it II
 4. Përdorimi i Adobe Photoshop-it për Web Design
 5. Krijimi i Web Dizajnit të parë duke përdorur Adobe Photoshop
 6. Krijimi i një projekti real – Web Design-it
 1. Hyrja në veglën Adobe Photoshop dhe Web Design
  • Hapësira punuese(Workspace)
  • Rregullimi i ambientit punues për performancë më të mirë
  • Njoftimi me veglat që ofron PhotoShop
  • Njoftimi rreth Web Design-it
 2. Shtjellimi i veglave të Adobe PhotoShop-it
  • Layers, Folders and Layers Panels
  • Move tool and moving layers
  • Selection tools
  • Crop, Eyedropper and Ruler tool
  • Brush and Color Replacement tool
  • Eraser Tool
  • Gradient and Paint Bucket Tool
  • Dodge, Burn, Sponge and Pen Tool
  • Type tool & Direct Selection Tool
 3. Shtjellimi i veglave të Adobe PhotoShop-it II
  • Shapes
  • Undo and the History Panel
  • Vectors vs Pixels and Smart Objects
  • Blending Modes
  • Layer Styles
 4. Përdorimi i Adobe Photoshop-it për Web Design
  • Grid System
  • Best Practices
  • Understanding and Alignment Tools & Alignment Exercise
  • Solving the Exercise
  • Creating a Main Menu, Search box, Button
  • Black and White Photos & Clipping Mask
  • Adjust a Stock Photo & Better Pictures
  • Using the Marquee Tool & Saving Your Progress
  • Define a Pattern from an Image
 5. Krijimi i Web Dizajnit të parë duke përdorur Adobe Photoshop
  • Header
  • Content
  • Footer
  • Exercise
 6. Krijimi i një projekti real – Web Design-it

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 25 orë. 20 orë përfshihen ligjërata dhe 5 praktië.
Çmimi i trajnimit : 110 Euro – 10% për studentë(99 Euro)
Trajner: Sarand Kadriu