TICK Logo

Aplikacion real – (Kodimi) me C# & SQL Server

Hyrje

Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë zhvillimin programeve ne C# dhe SQL Server. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike të programimit në C# duke përdorë baza te ndryshme shënimesh si dhe aplikimin e koncepteve dhe principeve te OOP-se. 

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në programim në C# dhe teknikat e OOP dhe SQL Server (preferohet të kenë të përfunduar kursin Bazat e Programimit në C# dhe Bazat në Sql server – Administrim dhe Zhvillim).

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë aplikacione në mënyrë të pavarur duke filluar nga e para. Gjithashtu, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte në gjetjen e zgjidhjeve më të mira gjatë procesit të zhvillimit të softuerit. Aftësitë e fituara në këtë trajnim, studentët do të jenë në gjendje ti përdorin për programimin e aplikacioneve për desktop, pajisje mobile, ueb apo tjetër.

 1. Definimi i klasëve
 2. GUI – Windows Forms
 3. ADO.NET
 4. Lidhja me burime të jashtme të të dhënave
 5. Kodimi i projektit SMK – Sistemi për Menaxhimin e Kurseve
 1. Definimi i klasëve
  • Definimi i klasëve të kostumizuara
  • Përdorimi i klasëve dhe objekteve
  • Organizimi i klasëve në file-a dhe namespace-a
  • Modifikuesit dhe nivelet e qasjes
  • Fushat dhe Metodat
  • Konstruktorët dhe Vetitë
  • Klasët statike dhe anëtarët statik
 2. GUI – Windows Forms
  • Hyrje
  • Windows Format
  • Ngjarjet (Event Handling)
  • Kontrollat (Control Properties and Layout)
  • Kontrollat (Labelat, Textbox-at, Butonat, …)
  • Ngjarjet e Mousit (Mouse-Event Handling)
  • Ngjarjet e tastierës (Keyboard-Event Handling)
 3. ADO.NET
  • Hyrje në ADO.NET
  • Ndërtimi i tabelave me të dhëna
  • Ruajtja e të dhënave në memorie
  • Qasja në vlerat e të dhënave
  • Kthimi i të dhënave në informata
  • Ruajtja dhe kthimi i të dhënave
 4. Lidhja me burime të jashtme të të dhënave
  • Ndërtimi i lidhjeve të jashtme
  • Manipulimi me baza të të dhënave
  • Standardizimi i pyetësorëve
  • Dispozicionimi i të dhënave të dashtme lokalisht
  • Garantimi i integritetit të të dhënave
 5. Kodimi i projektit SMK – Sistemi për Menaxhimin e Kurseve
  • Arkitektura e aplikacionit
  • Dizajnimi i bazës së të dhënave
  • Implementimi i bazës së të dhënave
  • DAL – (Data Access Layer)
  • BLL – (Business Logic Layer)
  • PL – (Presentation Layer)

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 30 orë ligjerata + 10 orë praktikë – 40 orë.
Çmimi 120 Euro – 10% për studentë(110 Euro)
Trajner Msc. Ilaz Kozhani.