TICK Logo

Aplikacion real – (Kodimi) me Java & MySQL

Hyrje

Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë zhvillimin programeve ne Java dhe MySQL. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike të programimit në Java duke përdorë baza te ndryshme shënimesh si dhe aplikimin e koncepteve dhe principeve te OOP-se. Gjate trajnimit do te diskutohen edhe API dhe Framework te tjera siç janë: Swing, Java IO, Collections API, Multi-threading, Java Sockets.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në programim në Java dhe teknikat e OOP (preferohet të kenë të përfunduar kursin Bazat e Programimit në Java dhe Programimi i orientuar ne Java).

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë aplikacione në mënyrë të pavarur duke filluar nga e para. Gjithashtu, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte në gjetjen e zgjidhjeve më të mira gjatë procesit të zhvillimit të softuerit. Aftësitë e fituara në këtë trajnim, studentët do të jenë në gjendje ti përdorin për programimin e aplikacioneve për desktop, pajisje mobile, ueb apo tjetër.

 1. Hyrje
 2. Bazat e te dhënave – MySQL
 3. Swing
 4. Koleksionet
 5. Lidhja me baze shënimesh përmes JDBC
 6. Pune praktike: Ndërlidhja dhe integrimi i gjitha pjesëve te aplikacionit
 1. Hyrje
  • Metodologjitë e zhvillimit te softuerit
 2. Bazat e te dhënave – MySQL
  • Hyrje ne RDBMS
  • Krijimi i një baze shënimesh
  • Tabelat dhe Relacionet
  • Pyetësorët
  • Procedurat e ruajtura dhe Funksionet
  • Pune praktike: krijimi i bazës se shënime për aplikacionin real
 3. Swing
  • Hierarkia e klasave
  • Komponentët
  • Komponentët me model
  • Layout Managers
  • Ngjarjet Zhvillimi i aplikacioneve ne Java
  • Pune praktike: Krijimi i GUI për aplikacionin real
 4. Koleksionet
  • Hyrje ne koleksione
  • Hierarkia e koleksioneve
  • Përdorimi i disa prej koleksioneve te zakonshme
  • Pune praktike: Përgatitja e klasave te nevojshme për aplikacionin
 5. Lidhja me baze shënimesh përmes JDBC
  • Arkitektura
  • Krijimi i lidhjes
  • Qasja ne baze e te dhënave
  • Trajtimi i përjashtimeve
  • Pune praktike: Krijimi i klasave te nevojshme per qasje ne bazën e te dhënave
 6. Pune praktike: krijimi i bazës se shënime për aplikacionin real

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 30 orë ligjerata + 10 orë praktikë – 40 orë.
Çmimi 135 Euro – 10% për studentë(120 Euro)
Trajner Msc. Berat Perçuku.