TICK Logo

Bazat e Programimit në C#

Me 08 Maj 2017, fillon trajnimi – Bazat e Programimit në C#.
Trajnimi në C# ofron: 1. Hyrje në C#, 2. Anatomia e nje aplikacioni të thjeshtë, 3. Tipet e të dhënave, 4. Operatorët, 5. Shprehjet dhe rrjedha e ekzekutimit, 6. Klasat dhe objektet dhe 7. Projekti.
Për detaje shiko në Bazat e Programimit në C#
Çmimi i trajnimit 99 Euro 35 orë misimi
Trajner: Msc. Arber Berisha