TICK Logo

Bazat e Programimit në C#

Hyrje

Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën programuese C#. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike të programimit në C# si dhe konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte. Trajnimi organizohet në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në përdorimin kompjuterit. Duhet të dinë punën në sistemet operative Windows ose Linux ose Mac.
Përparësi kanë studentët që studiojnë shkenca kompjuterike ose kanë ndjekur ndonjë trajnim në programim.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë aplikacione në mënyrë të pavarur duke filluar nga e para dhe ti aplikojnë konceptet themelore të OOP-së në gjetjen e zgjidhjeve më të mira. Në fund studentët do të certifikohen dhe do të udhëzohen për hapat e mëtutjeshëm në avansimin e tyre në C#.

 1. Hyrje në C#
 2. Struktura e një aplikacioni në C#
 3. Tipet e të dhënave
 4. Operatorët
 5. Struktura dhe kontrolli i rrjedhës së ekzekutimit
 6. Struktura e klasave dhe objektet
 7. Përjashtimet
 8. Mini projekte reale
 1. Hyrje në C#
  • Historia e gjuhes C#
  • Sintaksa bazike e gjuhës
  • Arkitektura
  • Visual studio
 2. Anatomia e nje aplikacioni të thjeshtë
  • Hello World
  • Fjalët kyqe
  • Identifikatoret
  • Ndryshoret
   • Ndryshoret statike dhe dinamike
   • Skopi I ndryshoreve
  • Urdhërat
  • Komentet
  • Metoda main()
 3. Tipet e të dhënave
  • Tipet primitive
  • Tipet nullable
  • Tipet numerike
  • Tipi boolean
  • Stringjet
  • Konvertimi ndërmjet tipeve
 4. Operatorët
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët logjik
  • Operatorët e krahasimit
  • Përparësia e operatorëve
 5. Shprehjet dhe rrjedha e ekzekutimit
  • Shprehjet
  • Urdhëri if-else
  • Urdhëri switch
  • Ciklet
  • Urdhëri while
  • Urdhëri for dhe foreach
  • Ciklet e nderfutura
  • Demo: Krijimi i aplikacionit – Kalkulatori
 6. Klasat dhe objektet
  • Klasat dhe struktura e tyre në C#
  • Konstruktori
  • Metodat
   • Parametrat e metodave
   • Tipi kthyes i metodave
   • Skopi i metodave
  • Vetitë (Properties)
  • Objektet në C#
  • Demo: Krijimi i alikacionit – Formulari
 7. Projekti ‘Loja Snake’
  • Analizimi i kerkesave
  • Dizajnimi dhe kodimi programit

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 35 orë ligjerata dhe ushtrime.
Çmimi 110 Euro – 10% për studentë(99 Euro)
Trajner Msc. Arber Berisha.