TICK Logo

Bazat e Programimit në Java

Hyrje

Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën programuese Java. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike të programimit në Java si dhe konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte. Trajnimi organizohet në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në përdorimin kompjuterit. Duhet të dinë punën në sistemet operative Windows ose Linux ose Mac.
Përparësi kanë studentët që studiojnë shkenca kompjuterike ose kanë ndjekur ndonjë trajnim në programim.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë aplikacione në mënyrë të pavarur duke filluar nga e para. Gjithashtu, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte në gjetjen e zgjidhjeve më të mira gjatë procesit të zhvillimit të softuerit. Aftësitë e fituara në këtë trajnim, studentët do të jenë në gjendje ti përdorin për programimin e aplikacioneve për desktop, mobile, ueb apo tjetër.

 1. Hyrje në Java
 2. Struktura e një aplikacioni në Java
 3. Tipet e të dhënave
 4. Operatorët
 5. Struktura dhe kontrolli i rrjedhës së ekzekutimit
 6. Struktura e klasave dhe objektet
 7. Përjashtimet
 8. Mini projekte reale
 1. Hyrje në Java
  • Çka është Java?
  • Historia e gjuhës Java
  • Principet dhe arkitektura e Java-s
 2. Struktura e një aplikacioni në Java
  • Aplikacioni Tungjatjeta Botë
  • Fjalët kyçe
  • Identifikatorët
  • Kompilimi dhe ekzekutimi i programeve në Java
  • Komentimet e kodit
  • Metoda main()
 3. Tipet e të dhënave
  • Variablat: Deklarimi dhe inicializimi
  • Tipet primitive
  • Konvertimi ndërmjet tipeve
  • Vargjet: Deklarimi dhe inicializimi
  • Stringjet
 4. Operatorët
  • Operatorët aritmetik dhe format e shkurta të tyre
  • Disa veprime me Stringje
  • Operatorët relacional
  • Operatorët logjik
  • Operatorët tjerë
  • Përparësia e operatorëve
 5. Struktura dhe kontrolli i rrjedhës së ekzekutimit
  • Shprehjet
  • Urdhërat dhe bloçet e urdhërave
  • Ruajtja e variablave logjike: Steku (Stack)
  • Urdheri return
  • Urdhëri if-else
  • Urdhëri switch
  • Shabllonet e përsëritjeve
   • Urdhëri while
   • Urdhëri for
   • Iterimi i vargjeve
   • Urdhëri break
   • Urdhëri continue
   • Ciklet e ndërfutura
 6. Struktura e klasave dhe objektet
  • Definimi i klasës
  • Konstruktori
  • Objektet ne Java
  • Objekti this
  • Deklarimi i metodave
   • Metodat publike dhe private
   • Parametrat e metodave
   • Metodat me rezultat
   • Metodat statike
  • Invokimi i metodave
  • Hyrje ne trashëgimi
 7. Përjashtimet
 8. Raste studimi
  • Loja Hangman
  • Loja TictacToe

Informata për trajnimin

Trajner : Msc. Berat Perçuku
Çmimi 110 Euro – 10% për studentë(99 Euro)
Kohëzgjatja e trajnimit : 35 orë