TICK Logo

Bazat e Programimit në Web – Web I & II

Hyrje

Ky trajnim dedikohet studentëve të cilët janë të drejtuar ose kanë njohuri në lëmin e teknologjisë së informacionit dhe dëshirojnë të fitojnë njohuri bazike lidhur me programimin e aplikacioneve në ueb, si dhe të punësuarve të cilët kanë nevojë të njohin punën e programimit në ueb.
Trajnimi organizohet në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në përdorimin kompjuterit. Duhet të dinë punën në sistemet operative Windows ose Linux ose Mac.
Përparësi kanë studentët që studiojnë shkenca kompjuterike ose kanë ndjekur ndonjë trajnim në programim.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të këtij trajnimi  studenti do të jetë në gjendje të kuptoj elementet bazë të programimit në web dhe të jetë në gjendje të filloj me programim të web aplikacioneve të thjeshta.

 1. Hyrje në Web
 2. HTML Bazike
 3. CSS Bazike
 4. Praktika I – Krijimi i një web faqe me HTML dhe CSS – Projekti DEMO SEMP
 5. JavaScript Bazike
 6. jQuery Bazike
 7. Praktika II – Aplikime të jQuery në Projektin DEMO SMP
 8. MySQL Development
 9. Praktika III – Krijimi i databazës për projektin DEMO SMP
 10. PHP Bazike
 11. PHP & MySQL
 12. Praktika IV – Ndërlidhja e PHP në projektin DEMO SMP
 13. Praktika V – Vazhdimi i kodimit të projektit DEMO SMP
 1. Hyrje në Web
  • Çka janë Web aplikacionet dhe pse përdorën?
  • Struktura e një Web aplikacioni
  • Demonstrim i Web aplikacionit që do krijohet gjatë trajnimit
 2. HTML & CSS Bazike
  • Hyrje në HTML
  • Sintaksa dhe struktura e një faqe në HTML
  • Konceptet themelore në HTML
  • Tagjet kryesore
  • Detyra për ushtrime
  • Krijimi i projektit – fillimi me HTML
  • Hyrje në CSS
  • Sintaksa dhe Selektorët në CSS
  • Veçorit kryesore në CSS
  • Detyra për ushtrime
  • Praktika I – Krijimi i një web faqe me HTML dhe CSS – Projekti DEMO SEMP
 3. JavaScript & jQuery
  • Hyrje në Javascript
  • Variablat dhe llojet e shënimeve
  • Detyra për ushtrime
  • Operatorët
  • Struktura e kontrollit
  • Fuksionet në JavaScript
  • Detyra për ushtrime
  • jQuery bazike
  • jQuery ui bazike
  • Praktika II – Shtimi i funksionaliteteve me jQuery në projektin DEMO SEMP
 4. PHP Bazike
  • Hyrje në PHP
  • PHP Files
  • Variablat dhe llojet e shënimeve
  • Funksionet për paraqitjen e shënimeve
  • Fushë veprimi i variablave
  • Puna me stringje
  • Vargjet(Arrays)
  • Operatorët
  • Struktura e kontrollit
  • Funksionet
  • PHP në WEB(POST, GET, Session, Cookies, etj)
  • Detyra për ushtrime
 5. MySQL
  • MySQL Hyrje
  • Komandat për krijimin e bazës, tabelave
  • Relacionet
  • Komandat për manipulimin e shënimeve
  • Detyra për ushtrime
  • Praktika III – Krijimi i bazës së shënimeve për projekti DEMO SEMP
 6. PHP & MySQL
  • Hyrje në librarin mysqli
  • Funksione të ndryshme nga mysqli
  • Detyra për ushtrime
 7. Praktika – Kodimi i projektit DEMO SMP I
 8. Praktika – Kodimi i projektit DEMO SMP II

Informata për trajnimin

Trajnimi ndahet në:
– Web Development I (HTML, CSS, JavaScript & jQuery)- 30 orë 110 Euro – 10%  për studentë(100 Euro)
– Web Development II (PHP & MySQL)- 30 orë 110 Euro – 10%  për studentë(100 Euro)
Studentët që ndjekin dy trajnimet përfitojnë: Projekti – Sistemi per menaxhimin e projekteve – falas
– Çmimi 230 Euro – 10% për studentë(200 Euro)
Trajneri: PhD Kandidatë Burim Avdiu.