TICK Logo

Bazat në SQL Server – Administrim dhe Zhvillim

Hyrje

Ky kurs është i dizajnuar për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë administrim dhe zhvillimin e bazave të-dhënave në SQL Server. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me konceptet themelore të ndërtimit të bazave të-dhënave në përgjithësi, gjithashtu implementimi i tyre me anën e SQL Server.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në përdorimin kompjuterit. Duhet të dinë punën në sistemet operative Windows ose Linux ose Mac.
Përparësi kanë studentët që studiojnë shkenca kompjuterike ose kanë ndjekur ndonjë trajnim në programim.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesëshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje t’i modelojnë të dhënat dhe t’i implementojnë në një bazë relacionare në SQL Server, Manipulimin e të dhënave, leximin e tyre dhe mirëmbajtjen e tyre si dhe përgaditjen e të-dhënave për konsumim nga aplikacionet.

 1. Hyrje në Bazat Relacionare
 2. Microsoft SQL Server
 3. Gjuha për ndërtimin e objekteve(Data Definition Language)
 4. Regjistrimi i të-dhënave
 5. Leximi, Ndryshimi dhe Fshirja e të-dhënave
 6. Leximi nga tabela të ndryshme
 7. Funksionet dhe Validimi i të dhënave duke shfrytëzuar CONSTRAINTS
 8. Programimi në SQL Server
 9. Normalizimi
 10. Siguria, Mirëmbajtja dhe Qasja nga Aplikacionet
 1. Hyrje në Bazat Relacionare
  • Bazat e të-dhënave
  • Tabelat
 2. Microsoft SQL Server
  • Çka është SQL Server
  • Instalimi i Aplikacionit
  • Përdorimi i Studios për Menaxhim (SSMS)
  • Formimi i një Baze të-dhënave
  • Fshirja e një Baze të-dhënave.
 3. Gjuha për ndërtimin e objekteve(Data Definition Language)
  • Hyrje
  • Ndërtimi i tabelave
  • Çelësi Primar
  • Ndryshimi tabelave
  • Shtimi i kolonave
  • Fshirja e tabelave
 4. Regjistrimi i të-dhënave
  • Instruksionet bazike: INSERT
  • Caktimi i kolonave
  • Vlerat e parazgjedhura
  • Shtimi i shumë rreshtave përnjëherë
 5. Leximi i të-dhënave
  • Instruksionet bazike
  • Zgjedhja e Kolonave
  • Ri-emërimi i kolonave
  • Shkurtesat e emrave
  • Instruksioni WHERE
  • Instruksionet DISTINCT, TOP, GROUP BY, HAVING
  • Sortimi i të-dhënave: ORDER BY
  • SELECT INTO
 6. Leximi nga tabela të ndryshme
  • Hyrje
  • INNER JOIN
  • LEFT JOIN, RIGHT JOIN
  • CROSS JOIN
  • SUB-QUERY
  • UNION
 7. Ndryshimi i të dhënave
  • Instruksionet bazike: UPDATE
  • UPDATE WHERE
  • UPDATE FROM
  • UPDATE dhe SUB-QUERY
 8. Fshirja e të dhënave
  • Instruksionet bazike: DELETE
  • DELETE WHERE
  • DELETE FROM
  • DELETE dhe SUB-QUERY
 9. Funksionet
  • Konvertimi i të-dhënave
  • Funksionet agregate: SUM,MIN,MAX,COUNT
  • Funksionet: DATEADD, DATEDIFF
  • Funksionet: SUBSTRING, LEFT, RIGHT
 10. Validimi i të dhënave duke shfrytëzuar CONSTRAINTS
  • IDENTITY
  • NOT NULL
  • DEFAULT
  • PRIMARY KEY
  • UNIQUE KEY
  • FOREIGN KEY
  • CHECK CONSTRAINT
 11. Programimi në SQL Server
  • Stored Procedures
  • Uer Functions
  • Views
  • Triggers
 12. Nivelet e Normalizimit
  • Niveli e parë e Normalizimit
  • Niveli e dytë e Normalizimit
  • Niveli e tretë e Normalizimit
 13. Siguria
  • Autentikimi
   • Windows Authentication
   • SQL Authentication
  • Vendosja dhe largimi i shfrytëzuesëve
 14. Mirëmbajtja
  • Kopjimi i bazave të-dhënave
  • Transferimi i Database-it me Attach/Detach
 15. Qasja nga Aplikacionet
  • Rregullimi i stringut për lidhje në SQL Server
  • Leximi bazik i të dhënave

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 30 orë ligjerata + 10 orë praktikë – 40 orë.
Çmimi 110 Euro – 10% për studentë(99 Euro)
Trajner Msc. Mentor Pajaziti.