TICK Logo

Bootstrap

Hyrje

Ky trajnim dedikohet studentëve ose personave që kanë njohuri në lëmin e teknologjisë së informacionit dhe dëshirojnë avancojnë dijen e tyre në pjesën e programimit.
Trajnimi organizohet në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në HTML, CSS dhe njohuri bazike në JavaScript (preferohet të kenë të përfunduar kursin Bazat e Programimit në WEB I & II).

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të këtij trajnimi  studenti do të jetë në gjendje të shkruaj pjesën e pamjes së një Web App me anën e Bootstrap.

 1. Hyrje në Bootstrap 
 2. Utilities
 3. CSS Components
 4. Grid & Flexbox
 5. JavaScript Widgets
 6. Praktika  – Krijimi i një aplikacioni me Bootstrap
 1. Hyrje në Bootstrap
  • Çka janë është Bootstrap.
  • Pse përdoret dhe çka ofron?
  • Demonstrim të Bootstrap App
 2. Utilities
  • Basic Typography, Text Alignment & Display,
  • Floats & Position,
  • Colors & Background,
  • Spacing,Sizing, Breakpoints
 3. CSS Components
  • Buttons, Navbar, List Groups & Badges,
  • Forms, Input Groups,
   Alerts & Progress,
  • Tables & Pagination, Cards,
   Media Objects, Jumbotron
 4. Grid & Flexbox
  • Grid System, Grid Alignment,
  • Flexbox,
  • Auto Margins & Wrap
 5. JavaScript Widgets
  • Carousel, Collapse,
  • Tooltips, Popovers,
  • Modals, ScrollSpy
 6. Projekti real 

Informata për trajnimin

Çmimi 70 Euro – 15% për studentë(60 Euro)
Trajnimi ka 15-20 orë
Trajneri: Msc. Burim Avdiu.