TICK Logo

C# Development basic to advanced

Kjo pako dedikohet studentëve/nxënësve të cilët janë të interesuar për të mësuar  programimin e desktop aplikacioneve.

Pakoja është e ndarë në dy pjesë pjesë. Fillohet nga njohurit bazike dhe të arrihet me ato të avancuara.

Mësimet janë të organizuara në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Studentët pritet të kenë njohuri në punën me kompjuter dhe të kenë interesim të madh për mësimin e programimit në C#.

Në vijim po japim trajnimet të ndara për secilën nën pako:

C# Development Pjesa I

 1. C# Fundamentals – 40 orë
 2. C# OOP  – 35 orë
 3. SQL Server Development – 30 orë
 4. Software Engineering with real project – 50 orë
 5. Source Control Management – GitHub – 15 orë

 

C# Development Pjesa II

 1. Application Development using C#& SQL Server – 40 orë
 2. Web Development Basics(HTML, CSS, Bootstrap)
 3. MVC Basics – 30 orë
 4. MVC Intermediate – 40 orë
 5. MVC Advanced  – 50 orë
 6. Other Frameworks – 70 ore