TICK Logo

CCNP ROUTING AND SWITCHING

Hyrje

Korikulla për trajnimet CCNP Routing & Switching është e dizajnuar për studentët ose të punësuarit që dëshirojnë të profesionalizohen në lëmin e rrjetave kompjuterike.
Është e organizuar në 3 module, secili modul ka nga 70 orë akademike i ndarë në ligjërata, ushtrime me simulatorin “Packet Tracer” dhe ushtrime me pajisje si : Switch “Catalyst 2960” dhe Router “Cisco 1941”.

Pre-rekuizitata

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë të përfunduar trajnimin në CCNA Routing & Switching.

Pas Perfundimit te trajnimit

Studentët që përfundojnë me sukses modulet e lartëpërmendura janë në gjendje të bëjnë:Planifikim, implementimin, sigurimin, mirëmbajtjen dhe zgjidhjen e problemeve të rrjeteve të biznesit të mëdha.
Sudentët do të përgaditen që t’i nënshtrohen certifikimit CCNP R&S 200-125, ku Cisco Networking Academy ofron zbritje në pagesën e provimit nëse studentët e përfundojnë secilin provimin final në tentativën e parë (një provim final për modul) me mbi 75% të pikëve maksimale.

Përmbajtja për 3 modulet

 1. MODULE I : Switching
 2. MODULE II: Routing
 3. MODULE III: Troubleshooting
 1. Chapter 1: Basic Network and Routing Concepts
 2. Chapter 2: EIGRP Implementation
 3. Chapter 3: OSPF Implementation
 4. Chapter 4: Configuration of Redistribution
 5. Chapter 5: Path Control Implementation
 6. Chapter 6: Module 6: Enterprise Internet Connectivity
 7. Chapter 7: Routers and Routing Protocol Hardening
 1. Chapter 1: Basic Concepts and Network Design
 2. Chapter 2: Campus Network Architecture
 3. Chapter 3: Spanning Tree Implementation
 4. Chapter 4: Configuring Inter-VLAN Routing
 5. Chapter 5: Implementing High Availability Networks
 6. Chapter 6: First Hop Redundancy Implementation
 7. Chapter 7: Campus Network Security
 1. Chapter 1: Tools and Methodologies of Troubleshooting
 2. Chapter 2: Troubleshooting at SECHNIK Networking Ltd
 3. Chapter 3: Troubleshooting at TINC Garbage Disposal Ltd
 4. Chapter 4: Troubleshooting at PILE Forensic Accounting Ltd
 5. Chapter 5: Troubleshooting at Bank of POLONA Ltd
 6. Chapter 6: Troubleshooting at RADULKO Transport Ltd

Informata për trajnimin

4 Trajnimet zgjatin 280 orë ligjerata,ushtrime dhe praktikë
Çmimi 1100 Euro – 10% për studentë
Trajner – Network Eng: Florent Rrahmani