TICK Logo

Scratch- Niveli i avancuar

Hyrje

Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike.
Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike.
Gjatë kodimit ata mësojnë strukturat me përsëritje, ngjarjet, funksionet dhe kushtet, gjithashtu njihen me teknika të ndryshme të zgjidhjes së problemeve, mësojnë rreth sigurisë në internet.
Në pjesën e fundit të këtij trajnimi nxënësit kodojnë projektit e tyre. Këtu, inkurajohen të planifikojnë, ndërtojnë, rishikojnë dhe prezantojnë projektet e tyre.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga nxënsit pritet që të kenë njohuri në konceptet bazike te programimit kushtet, strukturat e përsëritjeve, ngjarjet,
përdorimi i variablave (preferohet të kenë të përfunduar kursin CODE ).

Pas përfundimit të trajnimit

Në fund të këtij programit, fëmijët do të mësojnë aftësitë teknike dhe të buta duke përfshirë: kodimin, zgjidhjen e problemeve, zhvillimin e lojërave dhe logjikën.
Ata do të kuptojnë se si funksionojnë lojrat, hapat në procesin e krijimit të lojërave dhe do të njihen me strukturat kryesore të programimit dhe shkathtësi që mund të aplikohen në mënyrë universale për çdo gjuhë koduese.

 1. Hyrje në Programim
 2. Hyrje në Scratch
 3. Eksploro në Scratch
 4. Animacionet- krijimi i iluzioneve të lëvizjes së imazheve
 5. Storie – Përshkrim i ngjarjeve interaktive
 6. Zhvillimi i lojrave në scratch
 7. Projekti i përfundimit të kursit
 8. Përkthimet i gjuhës Scratch në gjuhë tjera programuese
 1. Hyrje në Programim
  • Pse të mësoni programim?
  • Pse Scratch?
 2. Hyrje në Scratch
  • Çfarë është Scratch?
  • Llogaria online e Scratch
  • Loja e parë në Scratch
  • Scratch Programming Environment
  • Scratch Studio
 3. Eksploro në Scratch
  • Planifikimi i lojrave duke shfrytëzuar algoritmet
  • Njohja me blloqet të reja
  • Sfida e përmirësimit të projekteve me “debugging”
 4. Animacionet- krijimi i iluzioneve të lëvizjes së imazheve
  • Egzekutimin skripave – prezantimi i ngjarjeve
  • Kordinatat në Scratch
  • Njojhaja me blloqe të reja në kategoritë e Ngjarjeve, Kontrollit, Sound, Looks
  • Eksperimentimi me programe të ndryshme të artit-vizatimit në Scratch
  • Krijimi i një projekti të animuar me video dhe muzikë
  • Të menduarit kompjuterik: abstraksioni, dekompozimi(zbërthimi)
  • Inxhinierim Softueri: Interfaces(ndërfaqet), kërkesat, dizajni.
  • Sfida e përmirësimit të projekteve me “debugging”
 5. Storie – Përshkrim i ngjarjeve interaktive
  • Krijimi i një animacioni i cili përshkrua një ngjarje duke përdorur Scratch
  • Krijijimi i karaktereve, koordinimi i ndërveprimeve
  • Menaxhimin e kohës dhe transmetimin i këtyre ngjarjeve
   • Dërgimi dhe Marrja e Transmetimeve
   • Transmetimi i mesazhit për të koordinuar shumë Spitera
 6. Zhvillimi i lojrave në scratch
  • Tipet e të dhënave
   • Numerike
   • Boolean
   • Stringje
  • Kushtet e ndërlikuara me operator logjikë
  • Inxhinierimi i softuerit: dokumentimi, testimi, mirëmbajtja.
  • Demostrimet
   • Rezultatet (Score)
   • Nivelet
   • Koha
   • Rifillimi i lojës
   • Menyja
   • Multiplayer
  • Strategji te lojrave
  • Procedurat dhe Gjeneralizimi
  • Krijimi i blloqeve
  • Klonimi
  • Inxhinierim softuerik: modelet iterative dhe incremental, prototipet.
  • Koordinimi: konkurrenca, transmetimi i mesazhit
 7. Projekti i përfundimit të kursit
  • Kodimi I një loje / app / animacion
  • Përdorimi i tekniknikave që janë mësuar
  • Prezantimi
 8. Përkthimet i gjuhës Scratch në gjuhë tjera programuese

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 25-30 orë ligjerata dhe ushtrime.
Çmimi 30 Euro në muaj
Trajner Egzona Maloku.