TICK Logo

Gjuhë angleze për fëmijë

Hyrje

Shkolla TICK mban 6 nivele të gjuhës Angleze për të rritur, në vijim plani i tyre.
Libri me të cilin do të punohet është

Niveli i I- Beginner

Zgjatë 4 muaj, 3 herë në javë – Çmimi për muaj 25 Euro
Ky nivel i trajnimit u dedikohet studentetëve të cilët nuk kanë njohuri në gjuhën Angleze.
Qëllimi i trajnimit është përvetësimi i fjalorit t përgjithshëm, formulimi i fjalive të thjeshta në situata të ndryshme, kuptimi bazik për kohet  e foljes, etj.
Në fund të nivelit studentët krijojnë vetëbesim në përdorimin e gjuhës angleze dhe ndërtojnë një bazament të mirë për avancim të mëtutjeshëm.

Niveli i II-Elementary

Zgjatë 4 muaj, 3 herë në javë – Çmimi për muaj 25 Euro
Ky nivel i trajnimit u dedikohet nxënësve / studentetëve të cilët zotërojnë një nivel fillestarë të dijes në gjuhën Angleze. Bëhet një përsëritje e materialit të nivelit të parë me tendencë të zgjerimit të njohurive.
Qëllimi i trajnimit është përvetësimi i komunikimit të thjeshtë dhe në shumicën e kohës komunikohet në gjuhën Angleze. Në fund të nivelit studentët fillojnë të pavarësohen në shprehjen e ideve në gjuhën angleze.

Niveli i III-Pre Elementary

Zgjatë 5 muaj, 3 herë në javë – Çmimi për muaj 25 Euro
Ky nivel i trajnimit u dedikohet nxënësve / studentetëve që e njohin relativishtë mirë gjuhën angleze, por që kanë probleme në përdorimin e drejtë të trajtave dhe formave gramatikore.
Qëllimi i trajnimit është përqendrimi në një sistem më kompleksë të gjuhës siç është përdorimi i folje frazale, të kuptuarit e sistemit të kohëve të foljes ndërtimi i fjalive të përbëra, përdorimi idiomatik i fjalive, etj. Komunikimi gjatë tërë kohës bëhet në gjuhën angleze, përveç në raste të veçanta kur format nuk përshtatën me shqipen në aspektin semantik.

Niveli i IV- Intermediate

Zgjatë 5 muaj, 3 herë në javë – Çmimi për muaj 25 EuroKy nivel i trajnimit u dedikohet nxënësve / studentetëve që e njohin mirë gjuhën angleze, por që sznojnë ta zhvillojnë në nivelin akademik.
Qëllimi i trajnimit është arritja e të shprehurit të ideve në nivel të lartë. Prezantimi i temave bëhet me një fjalorë të avancuar dhe studentët i qasën më mirë lidhjes së fjalive të përbëra në periudha.
Gjatë këtij niveli pritet një aktivitet i intensifikuar interaktiv dhe në fund kandidatë duhet të jenë në gjendje të shprehen rrjedhshëm në një anglishte standarde.