TICK Logo

Java Development basic to advanced

Kjo pako dedikohet studentëve/nxënësve të cilët janë të interesuar për të mësuar  programimin e desktop aplikacioneve.

Pakoja është e ndarë në dy pjesë pjesë. Fillohet nga njohurit bazike dhe të arrihet me ato të avancuara.

Mësimet janë të organizuara në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Studentët pritet të kenë njohuri në punën me kompjuter dhe të kenë interesim të madh për mësimin e programimit në Java.

Në vijim po japim trajnimet të ndara për secilën nën pako:

Java Development Pjesa I

  1. Java Fundamentals – 40 orë
  2. Java OOP  – 35 orë
  3. MySQL Development – 30 orë
  4. Software Engineering with real project – 50 orë
  5. Source Version Control GitHub – 15 orë

 

Java Development Pjesa II

  1. Application Development using Java & MySQL – 40 orë
  2. Spring Basics – 30 orë
  3. Spring Intermediate – 40 orë
  4. Spring Advanced  – 50 orë
  5. Other Frameworks – 70 ore