TICK Logo

Lua – Niveli i avancuar

Hyrje

Ky trajnim është dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë që përvojën e tyre në zhvillim të softuerit ta pasurojnë më tutje duke u njohur me platforma më sfiduese.
Nxënësit këtu mësojnë programimin e aplikacioneve për platforma mobile.
Këtu ata fillojnë të kodojnë aplikacionet real me kodin programues që ata shënojnë. Në këtë pjesë shënohet Lua një gjuhë programimi të bazuar në tekst duke e përdorur në platformën për krijimin e lojërave dhe aplikacioneve për pajisje mobile Corona sdk.
Në pjesën e fundit të trajnimit nxënësit kodojnë projektit e tyre. Këtu, inkurajohen të planifikojnë, ndërtojnë, rishikojnë dhe publikojnë aplikacionet e tyre.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga nxënësit pritet që të kenë njohuri dhe përvojë në zbatimin e koncepteve te programimit kushtet, strukturat e përsëritjeve, ngjarjet, përdorimi i variablave, funksionet dhe të kenë njohuri se si funksionojnë programet (preferohet të kenë të përfunduar kursin Scratch).

Pas përfundimit të trajnimit

Në këtë modul, nxënësit do të mësojnë se si të qasen në botën e shërbimeve dhe aplikacioneve mobile si krijues, jo vetëm si përdorues.
Në fund të këtij moduli nxënësit mund të krijon aplikacionet e tyre mobile dhe ti publikojnë në lloje të shumta të pajisjeve, duke përfshirë Apple iPhone dhe iPad, telefonat dhe tabletat Android, Windows Desktop etj.

 1. Hyrje në Corona
 2. Gjuha Programuese Lua
 3. Bazat e programimit në Corona
  • Shfaqja dhe Animacioni i Imazheve
  • Përdorimi i libraries Widget
  • Shfaqja e objekteve dhe tekstit
  • Tingujt
 4. Ngjarjet Tap dhe Touch
 5. Menaxhimi i skenave
 6. Sprite Animation
 7. Corona e avancuar
  • Ruajtja dhe ngarkimi i file-ve
  • Bazat e Box2D paketës
 8. Projekt – Kodimi i një projekti të bazuar në fizikë
 9. Projekt – Kodimi i Space Shooter Game
 10. Projekt – Kodimi i Puzzle Game
 1. Hyrje në Corona
  • Çfarë është Corona
  • Instalimi i Corona
 2. Gjuha Programuese Lua
  • Variablat
  • Operatorët
  • Funksionet
  • Tabelat
  • Strukturat e Kontrollit dhe të Përsëritjes
 3. Bazat e programimit në Corona
  • Shfaqja dhe Animacioni i Imazheve
   • Shfaqja e imazheve
   • Vetitë e Objektit Display
  • Përdorimi i libraries Widget
   • Krijimi i Butonave me Widget
   • Checkbock
   • Switches
   • Scrolling
  • Shfaqja e objekteve dhe tekstit
   • Krijimi i tekstit
   • Përdorimi i Fonteve
   • Projekt modulimi i pikëve
  • Tingujt
   • Tingujt e shukrtë
   • Tingujt e gjatë
   • Menaxhimi i kanalit për audio
   • Projekt Tingujt në Lojë
 4. Programimi i mbështetur në ngjarje
  • NgjarjaTap
  • Ngjarja Touch dhe fazat e saj
  • Realizimi i teknikës “Dragg and Drop” të objekteve
 5. Menaxhimi i skenave
  • Libraria Composer
  • Kuptimi i modelit të skenës
  • Përdorimi i librarisë Composer
 6. Sprite Animation
  • Hyrje në Animacionin e Spriteve
  • Krijimi i tabelave të Imazheve
 7. Corona e Avancuar
  • Ruajtja dhe ngarkimi i file-ve
  • Bazat e Box2D paketës
   • Hapsira fizike në lojë
   • Ndertimi i hapsirës fizike
   • Krijimi i kutive të izolimit për objektet fizike
   • Kontrollimi i Përplasjeve (Collision Detection )
 8. Projekt – Kodimi i një Space Shooter Game
 9. Projekt – Kodimi i Puzzle Game

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 30 orë ligjerata dhe ushtrime.
Çmimi 35 Euro në muaj
Trajner Egzona Maloku.