TICK Logo

Other trainings kids

Kjo pako dedikohet nxënësve të cilët janë të interesuar për të mësuar programimin e aplikacioneve.

Pakoja është e ndarë në dy pjesë pjesë. Fillohet nga njohurit bazike dhe të arrihet me ato të avancuara.

Mësimet janë të organizuara në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Nxënësit pritet të kenë njohuri në punën me kompjuter dhe të kenë interesim të madh për mësimin e programimit.

Në vijim po japim trajnimet të ndara:

Basics – Pjesa I

 1. Code – 30 orë
 2. Scratch – 30 orë
 3. App Inventor – 30 orë

Lua Pjesa II – Opsioni I

 1. Lua NIveli I – 30 orë
 2. Lua NIveli II – 30 orë
 3. Lua NIveli II – 30 orë

Web Development Pjesa II – Opsioni II

 1. Web Development I(HTML, CSS, JavaScript) – 40 orë
 2. Web Development II(Bootstrap, JavaScript) – 30 orë
 3. Web Development III(PHP, MySQL) – 30 orë
 4. Web Development IV(PHP, MySQL) – 30 orë

Arduino Pjesa II – Opsioni III

 1. Arduino I – 30 orë
 2. Aurduino II – 30 orë
 3. Aurduino II – 30 orë