TICK Logo

Web Development basic to advanced

Kjo pako dedikohet studentëve/nxënësve të cilët janë të interesuar për të mësuar  programimin e aplikacioneve në ueb.

Pakoja është e ndarë në dy pjesë pjesë. Fillohet nga njohurit bazike dhe të arrihet me ato të avancuara.

Mësimet janë të organizuara në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Studentët pritet të kenë njohuri në punën me kompjuter dhe të kenë interesim të madh për mësimin e programimit në WEB.

Në vijim po japim trajnimet të ndara për secilën nën pako:

Pjesa I – Web Development Basics

 

 1. Photoshop & Web Design – 25 orë
 2. Web I – Front-end – 35 orë
  Përmbajtja : HTML, CSS, JavaScript, jQuery
 3. Web II – Back-end – 35 orë
  Përmbajta: PHP & MySQL
 4. Web III – Projekt real – 15 orë
  Sistemi për menaxhimin e projekteve
 5. Bootstrap – 25 orë
 6. Source Control Management – GitHub – 15 orë

Pjesa II – Opsioni i I – Web Development Front-end

 

 1. JavaScript OOP – 50 orë
 2. Software Engineering with real project – 50 orë
 3. Angular JS Basics – 30 orë
 4. Angular JS Intermedisate – 40 orë
 5. Angular JS Advanced  – 50 orë
 6. Other Frameworks – 70 ore

Pjesa II – Opsioni II – Web Development Back-end

 

 1. PHP OOP – 50 orë
 2. Software Engineering with real project – 50 orë
 3. Laravel Basics – 30 orë
 4. Laravel Intermedisate – 40 orë
 5. Laravel Advanced  – 50 orë
 6. Other Frameworks – 70 ore