TICK Logo

WEB Development III – Kodimi i aplikacionit real – DEMO CMS

Hyrje

Ky trajnim është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të praktikojnë kodimin e aplikacioneve reale me PHP dhe MySQL.
Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve në pjesën praktike të kodimit të aplikacioneve në WEB.
Pjesa e parë e trajnimit do jetë mësimi i platformës Bootstrap duke u vazhduar me analizën e aplikacionit që do krijohet dhe pastaj kodimi i aplikacionit.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në HTML, CSS, jQuery, PHP dhe MySQL (preferohet të kenë të përfunduar kursin Bazat e Programimit në WEB I & II).

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë aplikacione duke përdorur PHP si gjuhë programuese, MySQL si bazë të shënimeve, jQuery dhe Bootstrap. Aftësitë e fituara në këtë trajnim, studentët do të jenë në gjendje ti përdorin për programimin e aplikacioneve për WEB.

 1. Hyrje në Boostrap
 2. Bootstrap funksionalitetet
 3. Analiza e projektit DEMO CMS
 4. Krijimi i pamjes për funksionalitetet e krijuara
 5. Kodimi i modulit – Përdoruesit
 6. Kodimi i modulit – Kategoritë
 7. Kodimi i modulit – Lajmet
 8. Kodimi i modulit për Komentet
 9. Kodimi i modulit për Statistika në pjesën
 10. Rishikimi i aplikacionit dhe publikimi
 1. Hyrje në Boostrap
  • Çka është dhe pse përdoret Bootstrap?
  • Demonstrime të web aplikacioneve të krijuar me bootstrap
 2. Bootstrap funksionalitetet
  • Tagjet e reja
  • Klasat për bootstrap
  • Krijimi i një web templlejti me Bootstrap
 3. Analiza e projektit DEMO CMS
 4. Krijimi i pamjes për funksionalitetet e krijuara
 5. Kodimi i modulit – Përdoruesit
  • Krijimi i formës për shtimin/modifikimin/fshirjen e përdoruesve
  • Krijimi i Login page dhe lidhja me Bazinën e shënimeve
  • Rishikimi dhe përmirësimi i gabimeve
 6. Kodimi i modulit – Kategoritë
  • Krijimi i formës për shtimin/modifikimin/fshirjen e kategorive
  • Rishikimi dhe përmirësimi i gabimeve
 7. Kodimi i modulit – Lajmet
  • Krijimi i formës për shtimin/modifikimin/fshirjen e lajmeve
  • Paraqitja e lajmeve në Home Page
  • Lidhja e lajmeve me Kategoritë
  • Lidhja e lajmeve me Përdoruesin
  • Rishikimi dhe përmirësimi i gabimeve
 8. Kodimi i modulit për Komentet
  • Krijimi i formës për shtimin/modifikimin/fshirjen e komenteve dhe lidhja me pjesën e lajmeve
  • Rishikimi dhe përmirësimi i gabimeve
 9. Kodimi i modulit për Statistika
 10. Rishikimi i aplikacionit dhe publikimi

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 55 orë
Çmimi 150 Euro – 10% për studentë(135 Euro)
Trajneri: PhD Kandidatë Burim Avdiu.