TICK Logo

Web Design & Development II

Hyrje

Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike.
Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar web faqe dinamike.
Gjatë kodimit ata mësojnë strukturat me përsëritje, ngjarjet, funksionet dhe kushtet, gjithashtu njihen me teknika të ndryshme të zgjidhjes së problemeve.
Në pjesën e fundit të këtij trajnimi nxënësit kodojnë projektit e tyre. Këtu, inkurajohen të planifikojnë, ndërtojnë, rishikojnë dhe prezantojnë projektet e tyre.

Pre-rekuizitat

Për të ndjekur këtë trajnim nxënësit nuk duhet të kenë njohuri paraprake. Përparësi kanë nxënësit që kanë pasion kompjuterin.
Mosha e preferuar 12-16 vite.

Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të këtij trajnimi  studenti do të jetë në gjendje të kuptoj elementet bazë të programimit në web dhe të jetë në gjendje të filloj me programim të web aplikacioneve të thjeshta.

 1. MySQL Development
 2. Praktika III – Krijimi i databazës për projektin DEMO SMP
 3. PHP Bazike
 4. PHP & MySQL
 5. Praktika IV – Ndërlidhja e PHP në projektin DEMO SMP
 6. Praktika V – Vazhdimi i kodimit të projektit DEMO SMP
 1. PHP Bazike
  • Hyrje në PHP
  • PHP Files
  • Variablat dhe llojet e shënimeve
   • Funksionet për paraqitjen e shënimeve
   • Fushë veprimi i variablave
   • Llojet e të dhënave
   • Puna me stringje
   • Vargjet(Arrays)
  • Operatorët
   • Operatoret Aritmetik
   • Operatoret e dhënies së vlerës
   • Operatoret e krahasimit
   • Operatoret logjik
   • Operatoret e rritjes/zvogëlimit
   • Operatoret me stringje
  • Struktura e kontrollit
   • Kushtëzimet
   • Ciklet
  • Funksionet
  • Php në Web
 2. PHP MySQL
  • Hyrje në librarin mysqli
  • Komanda nga mysqli
   • Lidhja me databazë
   • Shtimi i shenimeve
   • Modifikimi i shenimeve
   • Fshirja i shenimeve
   • Listimi i shenimeve
  • Funksione të ndryshme në mysqli
  • Tjera
   • Cookies & Session
   • Siguria
 3. MySQL
 4. Praktika – Kodimi i projektit DEMO SMP

Informata për trajnimin

– Çmimi 35 Euro për muaj
– Trajneri: Egzona Maloku.