TICK Logo

Scratch- Niveli i avancuar

Hyrje

Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike.
Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike.
Gjatë kodimit ata mësojnë strukturat me përsëritje, ngjarjet, funksionet dhe kushtet, gjithashtu njihen me teknika të ndryshme të zgjidhjes së problemeve, mësojnë rreth sigurisë në internet.
Në pjesën e fundit të këtij trajnimi nxënësit kodojnë projektit e tyre. Këtu, inkurajohen të planifikojnë, ndërtojnë, rishikojnë dhe prezantojnë projektet e tyre.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga nxënsit pritet që të kenë njohuri në konceptet bazike te programimit kushtet, strukturat e përsëritjeve, ngjarjet, përdorimi i variablave (preferohet të kenë të përfunduar kursin CODE ).

Pas përfundimit të trajnimit

Në fund të këtij programit, fëmijët do të mësojnë aftësitë teknike dhe të buta duke përfshirë: kodimin, zgjidhjen e problemeve, zhvillimin e lojërave dhe logjikën. Ata do të kuptojnë se si funksionojnë lojrat, hapat në procesin e krijimit të lojërave dhe do të njihen me strukturat kryesore të programimit dhe shkathtësi që mund të aplikohen në mënyrë universale për çdo gjuhë koduese.

 1. Hyrje në Scratch
 2. Algoritmet
 3. Projekti i parë – Kodimi i Star Hunter
 4. Projekti i dytë – Maze
 5. Përdorimi i paint editorit
 6. Projekti i tretë – Circle Wars
 7. Strukturat komplekse të përsëritjes
 8. Operatorët
 9. Dërgimi i mesazheve (broadcast)
 10. Projekti katërt – Platform Game
 11. Krijimi i blloqeve – Funksonet
 12. Tipet e të dhënave në Scratch
 13. Projekti Pestë – Multiplayer Game
 14. Listat
 15. Projekti i përfundimit të kursit
 1. Hyrje në Scratch
  • Çfarë është Scratch?
  • Instalimi i Scratch
  • Ndërfaqja e Scratch
  • Sprites dhe Backdrops
  • Blloqet dhe Skriptat
 2. Algoritmet
  • Si funksionon kodimi
  • Planifikimi i një programi
 3. Projekti i parë – Kodimi i Star Hunter
  • Ndërtimi i skripteve
  • Koordinatat
  • Blloqet e lëvizjes
  • Drejtimet e lëvizjes
  • Numrat e rastësishëm
 4. Projekti i dytë – Maze
  • Kostumet
  • Ngjarjet
   • Ngjarjet e miut
   • Ngjarjet e tastierës
   • Ngjarjet tjera
 5. Përdorimi i paint editorit
 6. Projekti i tretë – Circle Wars
  • Krijimi i kloneve
  • Zbatimi i strukturave të përsëritjes
  • Variablat
   • Krijimi i variablave
   • Përdorimi i variablave
   • Variablat lokale dhe globale
 7. Strukturat komplekse të përsëritjes
 8. Dërgimi dhe marrja e mesazheve (broadcast)
 9. Operatorët
  • Operatorët e krahasimit
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët logjik
 10. Projekti katërt – Platform Game
 11. Krijimi i blloqeve – Funksonet
 12. Tipet e të dhënave
  • Numerike
  • Boolean
  • Stringje
   • Lidhja e stringjeve (concatenation)
   • Gjatësia
 13. Projekti Pestë – Multiplayer Game
 14. Listat
  • Krijimi i listave
  • Shtimi, zëvendësimi dhe fshirja e elementeve
 15. Projekti i përfundimit të kursit
  • Kodimi I një loje / app / animacion
  • Përdorimi i tekniknikave që janë mësuar
  • Prezantimi

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 25-30 orë ligjerata dhe ushtrime.
Çmimi 30 Euro në muaj
Trajner Egzona Maloku.